Προσωπικά δεδομένα


Εμπιστευτικότητα Προσωπικών Δεδομένων

Συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσα από το site
Οι επισκέπτες του Site, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το Site, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν στην Hertz Autohellas πληροφορίες που χαρακτηρίζονται 'προσωπικού χαρακτήρα'. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη, σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Τις πληροφορίες 'προσωπικού χαρακτήρα', η Hertz Autohellas τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στα σημεία συλλογής τους. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται και είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α του Ν.2472/97 'Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα'.

© Autohellas Hertz.